sowa magazyn europejski - europäisches magazin - european magazine
| < Październik 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
www.flickr.com
stefan_kosiewski przedszkole oddali na burdel photoset stefan_kosiewski przedszkole oddali na burdel photoset
statystyka
Pisz swój dziennik w Internecie
piątek, 25 kwietnia 2008
Wystąpienie pokontrolne NIK Znak: WK-6100/32/4/2005 Katowice, dnia 30 grudnia 2005 r.

Katowice, dnia 30 grudnia 2005 r.

Znak: WK-6100/32/4/2005

   Pan Marek Mrozowski

   Burmistrz Miasta

                         C z e l a d ź 

mafia 1830

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach od 5 września do 24 października 2005 r., kontrolę kompleksową w zakresie gospodarki finansowej Miasta Czeladź, za okres od 1 grudnia 2001 r. do dnia 24 października 2005 r.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu
31 października 2005 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W wyniku kontroli ustalono, że najpoważniejsze nieprawidłowości występują w obszarach dotyczących gospodarki pieniężnej i przekazywania dotacji.

 

Poniżej przedstawiam poszczególne nieprawidłowości i uchybienia, wskazując zarazem wnioski zmierzające do ich usunięcia, stosownie do art. 9 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).  

W zakresie kontroli wewnętrznej

-         Zaniechanie dopełnienia obowiązku przeprowadzenia w 2004 r. kontroli w części podległych jednostek organizacyjnych Miasta Czeladź w zakresie przestrzegania ustalonych przez kierowników procedur kontroli finansowej, na podstawie kontroli, co najmniej 5% wydatków tych jednostek, czym naruszono postanowienia art. 127 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Kontroli nie przeprowadzono w sześciu jednostkach niewprowadzonych do planu kontroli na 2004 r. zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Czeladź.

Odpowiedzialność za powyższe ponosi p. Marek Mrozowski - Burmistrz Miasta Czeladź, zobowiązany do wykonywania kontroli finansowej podległych i nadzorowanych jednostek w myśl postanowień art. 127 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Na 2005 r. zaplanowano kontrole przestrzegania procedur kontroli finansowej we wszystkich gminnych jednostkach organizacyjnych.

 

W zakresie udzielania dotacji:        

 

-        Brak kwestionowania części faktur przedstawionych do rozliczenia z otrzymanej przez Miejski Szkolny Związek Sportowy w 2004 roku dotacji. Przedstawione w rozliczeniu wydatki wynikające z 3 faktur z dnia 20 grudnia 2004 r., na łączną kwotę 228,60 zł zostały poniesione po okresie obowiązywania umowy. Umowa z dnia 17 marca 2004 roku została zawarta na okres do dnia 15 grudnia 2004 r.

Przyczyną nieprawidłowości było nierzetelne wykonywanie obowiązków przez Kierownika Wydziału Polityki Społecznej, który zatwierdził sprawozdanie i była zobowiązana do koordynacji spraw związanych z działalnością kulturalną i sportową a w szczególności współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz sportu i rekreacji.

W trakcie kontroli Wydział Polityki Społecznej wezwał podmiot dotowany do zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej kwoty dotacji. Zwrot kwoty 228,60 zł nastąpił w dniu 19 września 2005 r.

-        W latach 2004 - 2005 r. dotacje dla Miejskiego Czeladzkiego Klubu Sportowego przekazywano poprzez rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Umowy nr 12/03/2004 z dnia 1 marca 2004 r. oraz BZ-PS/186/1/05 z 22 marca 2005 r. zostały zawarte pomiędzy Gminą Czeladź a Miejskim Czeladzkim Klubem Sportowym.

W budżecie, dotacje dla Miejskiego Czeladzkiego Klubu Sportowego, księgowano na koncie 223-4 „rozliczenie wydatków budżetowych – rozliczenie wydatków MOSiR”. Ponadto dotacje przekazywane dla MCKS (poprzez MOSiR) wykazywane były w planach finansowych i sprawozdaniach Rb – 28S sporządzanych przez MOSiR, mimo że nie były to wydatki MOSiR-u.

Powyższym naruszono art. 18 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), zgodnie z którym jednostki budżetowe to takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które z budżetu otrzymują środki tylko na swoje wydatki, a nie na wydatki innych jednostek.

Odpowiedzialność za nieprawidłowość ponosi p. Marek Mrozowski – Burmistrz Miasta, zatwierdzający plany finansowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w których ujęto paragraf dotacji przedmiotowych dla stowarzyszeń.

Wniosek nr 1

Zaprzestać przekazywania dotacji z rachunku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla Miejskiego Czeladzkiego Klubu Sportowego, a tym samym księgowania przekazanych dotacji na koncie 223-4, mając na uwadze postanowienia art. 18 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.).

  Wystąpienie pokontrolne
W zakresie gospodarki nieruchomościami

-        Bezpodstawne wyksięgowanie z ewidencji konta 011-„środki trwałe” budynku administracyjnego Urzędu Miasta o wartości 1.985.606,82 zł oraz budynku byłego Szpitala Psychiatrycznego o wartości 684.345 zł. Księgowań dokonano jedynie na podstawie zarządzeń Burmistrza 67/2003 z 25 kwietnia 2003 r. oraz 57/2004 z 16 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie do Zakładu Budynków Komunalnych.

Uprawnienia właścicielskie wykonuje Urząd Miejski, dlatego nie ma podstaw do ewidencjonowania przekazanych w „administrowanie” środków trwałych w księgach Zakładu. Również przepisy art. 3 ust. 1 pkt 15 w związku z ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) nie dają podstaw do zaliczenia przekazanych nieruchomości do środków trwałych Zakładu Budynków Komunalnych.

Zgodnie ze statutem Zakładu Budynków Komunalnych wprowadzonym Uchwałą Nr XLIX/687/2005 z 5 kwietnia 2005 r. do zakresu działania ZBK należy m.in. wykonywanie trwałego zarządu nad przekazanymi mu nieruchomościami gminnymi. Na rzecz ZBK nie zostały wydane decyzje dotyczące trwałego zarządu.

Przyczyną wyksięgowania budynków było niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez inspektorów Wydziału Finansowo-Budżetowego, którzy sporządzili i sprawdzili dowody PK, na podstawie, których dokonano wyksięgowania, oraz Kierownika Wydziału Finansowo-Budżetowego, który zatwierdził dowody PK.

Odpowiedzialność za bezpodstawne wyksięgowanie, z tytułu nadzoru, ponosi p. Urszula Polak-Wałek – Skarbnik Miasta Czeladź.

 

 Wniosek nr 2

Ponownie zaksięgować budynek administracyjny Urzędu Miasta oraz budynek byłego Szpitala Psychiatrycznego w księgach rachunkowych Urzędu mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.).

 

Wniosek nr 3

Przekazać Zakładowi Budynków Komunalnych nieruchomości w trwały zarząd, stosownie do zapisów statutu ZBK, wprowadzonego uchwałą Nr XLIX/687/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r., mając na uwadze postanowienia art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i art. 61 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

W zakresie księgowości:

-        W 2004 r. dokonano księgowań z datą wcześniejszą niż wynika z dowodów księgowych, i tak:

§         pod datą 30 kwietnia 2004 r. dokonano zaksięgowania i jednocześnie wyksięgowania na koncie 011 – „środki trwałe” wartości garażu - 10.094 zł, mimo że dokumenty, na podstawie których dokonano księgowań – dowody PK, wystawione zostały odpowiednio w dniach 10 listopada 2004 r. oraz 31 grudnia 2004 r.,

§         pod datą 31 marca 2004 r. na koncie 020 – „wartości niematerialne i prawne”  dokonano zaksięgowania i jednoczesnego wyksięgowania programów komputerowych o wartości 59.250,34 zł, użyczonych od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Księgowania dokonano na podstawie dowodu PK z dnia 31 marca 2004 r. W dniu 29 października 2004 r. sporządzono PK – korektę do dowodu PK z dnia 31 marca 2004 r. i na tej podstawie pod datą 31 marca 2004 r. wyksięgowano wcześniej zaksięgowane programy.

  Powyższe było niezgodne z przepisami art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 2 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Przyczyną nieprawidłowości jest nierzetelne wykonywanie obowiązków przez inspektorów Wydziału Finansowo-Budżetowego, którzy sporządzili i sprawdzili dowody PK, inspektora tego Wydziału, który dokonał księgowania oraz Kierownika Wydziału Finansowo-Budżetowego, który zatwierdził dowody PK. Odpowiedzialność z tytułu nadzoru ponosi p. Urszula Polak-Wałek - Skarbnik Miasta.

            Wniosek nr 4

Wzmocnić nadzór nad inspektorami Wydziału Finansowo-Budżetowego, Kierownikiem Wydziału oraz Skarbnikiem Miasta w zakresie dokonywania księgowań, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, mając na uwadze art. 35a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2006 r. art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

                                                                                              

-        Zaksięgowanie części faktur dotyczących budowy kanalizacji przy ul. Staszica:        

-          nr 194/11/B11/02 z dnia 30.11.2002 r., nr 84/12/B11/02 z dnia 20.12.2002 r., nr 85/12/B11/02 z dnia 20.12.2002 r. na kwotę łączną 707.075,58 zł,

-          nr 116/12, 117/12, 115/12 z 23.12.2003 r. na kwotę łączną 247.966,43 zł,

-          nr 216/04, 221/04, 222/04 z dnia 30.04.2004 r. na kwotę 401.946,15 zł,

z pominięciem konta 201. Naruszono tym zapisy obowiązującego wówczas zakładowego planu kont wprowadzonego zarządzeniem nr 20/2002 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 lipca 2002 r., zgodnie, z którym konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” służy do ewidencji wszystkich rozrachunków i roszczeń z tytułu dostaw, robót i usług. W nowym zakładowym planie kont wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 245/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. zapis ten utrzymano.

W roku 2005 nie stwierdzono przypadków pominięcia księgowania faktur na koncie 201.

  Ponadto w latach 2002-2004 zaniechano prowadzenia ewidencji analitycznej zobowiązań do konta 201 w podziale na poszczególnych kontrahentów. Naruszono tym zapisy zakładowego planu kont, wprowadzonego zarządzeniem nr 20/2002 Burmistrza Miasta z dnia 30 lipca 2002 r. oraz załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1752 z późn. zm.), zgodnie z którymi ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań wg poszczególnych kontrahentów.

W 2005 ewidencja analityczna prowadzona jest w podziale na kontrahentów.

  Przyczyną nieprawidłowości było nierzetelne wykonywanie obowiązków przez inspektora Wydziału Finansowo-Budżetowego, zobowiązanego do prowadzenia ewidencji syntetycznej i analitycznej Urzędu Miasta zgodnie z obowiązującym zakładowym planem kont.

Odpowiedzialność z tytułu nadzoru ponoszą Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz p. Urszula Polak – Wałek – Skarbnik Miasta Czeladź.

                                             ( ·· brakuje w tym miejscu w raporcie nazwiska Kierownika Wydziału Finansowo-Budżetowego)                                                        

-        Zaniechanie ujęcia na koncie 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)” wydatków w wysokości 50.000 zł poniesionych na inwestycję – budowa kanalizacji na ul. Staszica. Fakturę nr 194/11/B11/02 z dnia 30 listopada 2002 r. wystawiono na kwotę 57.069,92 zł brutto. Kwotę 50.000 zł zapłacono ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 7.069,92 zł zapłacono bezpośrednio z budżetu i tylko tę kwotę zaksięgowano na koncie 080. Wobec powyższego saldo konta 080 nie odzwierciedlało całego kosztu inwestycji.

Doprowadziło to do niezgodności pomiędzy saldem konta 080 (analityka) a wartością środka trwałego ujętą w dowodach OT i PT (sporządzonych po zakończeniu inwestycji), które uwzględniały wszystkie koszty inwestycji.

Zgodnie z zakładowym planem kont konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty. Na stronie Wn konta ujmuje się wszelkie poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie.

Ponadto na koncie 011 zaksięgowano tylko część środka trwałego uzyskanego z w/w inwestycji: wartość kanalizacji deszczowej, natomiast kanalizację sanitarną i pompownię przekazano na podstawie dowodu PT do Zakładu Inżynierii Komunalnej z pominięciem księgowania wartości inwestycji na koncie 011 Urzędu Miasta.

Przyczyną nieprawidłowości było nierzetelne wykonywanie obowiązków przez inspektora (brakuje nazwiska) Wydziału Finansowo-Budżetowego, do którego obowiązków należy prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej Urzędu Miasta.

Odpowiedzialność z tytułu nadzoru ponoszą Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego  (jw. btrakuje nazwiska! )  oraz p. Urszula Polak–Wałek – Skarbnik Miasta Czeladź.

W zakresie księgowości:

Wniosek nr 5

Wzmocnić nadzór nad inspektorem Wydziału Finansowego, odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji na koncie 080 i 011 stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1752 z późn. zm.) oraz zakładowego planu kont wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 245/2004 z dnia 30 listopada 2004, mając na uwadze przepisy art. 35a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2006 r. art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

 

-        Zaciągnięcie, na mocy umowy nr SE-AG/477/27/04 z dnia 6 października 2004 roku na przekazanie do użytkowania i eksploatacji fotoradaru, zobowiązania finansowego bez ustalenia w dniu zawierania transakcji, jego maksymalnej, wyrażonej w złotych wartości nominalnej. Powyższym naruszono przepisy art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Zgodnie z postanowieniami ww. umowy usługodawca oddał Gminie do użytkowania i eksploatacji urządzenie radarowe FOTORAPID w wersji mobilnej. W umowie określono wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 50% faktycznie uzyskanych przez Gminę wpływów pieniężnych z wystawionych mandatów w okresie rozliczeniowym (miesiącu kalendarzowym).

Odpowiedzialność za powstanie nieprawidłowości ponosi p. Marek Mrozowski - Burmistrz Miasta, który podpisał umowę.

 

Wniosek nr 6

Podjąć działania mające na celu dostosowanie zapisów umowy, na mocy, której przyjęto do użytkowania fotoradar, do przepisów art. 51 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2006 r. art. 85 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

 

-                      Nieterminowe ujmowanie operacji gospodarczych w dziennych raportach kasowych sporządzanych w kasie dochodów. Łączna wartość wpłat nieterminowo ujętych w objętych kontrolą raportach z 2004 r., wynosi 9.887,58 zł. Wpłaty wprowadzano do raportów w następnym dniu roboczym po dniu przyjęcia ich do kasy.

Powyższe działanie naruszało zasadę bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych wyrażoną w art. 24 ust. 1 w związku z postanowieniami art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zgodnie z którym księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli ujęcie wpłat gotówką następuje w tym samym dniu, w którym zostały dokonane.

Nieterminowe wprowadzanie wpłat do raportów kasowych naruszyło także postanowienia obowiązujących w 2004 r.: Instrukcji kasowej (zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 9/2001) oraz Instrukcji obiegu dokumentów (zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 21/2002), które przewidywały, że raport kasowy służy do ewidencji szczegółowej wszystkich dowodów kasowych dotyczących wpłat i wypłat dokonywanych przez kasjera w danym dniu lub okresie.

Przyczyną nieprawidłowości było niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez inspektora Wydziału Finansowo – Budżetowego, pełniącego obowiązki kasjera( nie ma w tym miejscu w raporcie nazwiska KASJERA, osoby chyba najważniejszej w kasie)który sporządził raporty objęte kontrolą i jest zobowiązany do przyjmowania podatków i opłat oraz sporządzania raportów.

Odpowiedzialność za nieprawidłowość ponosi Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego, która organizuje pracę oraz nadzoruje i kontroluje właściwy poziom jej wykonywania przez pracowników.

 

Wniosek nr 7

Wzmocnić nadzór nad inspektorem Wydziału Finansowo-Budżetowego pełniącym obowiązki kasjera w zakresie bieżącego wprowadzania wpłat do raportów kasowych, mając na uwadze art. 35a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2006 r. art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

W zakresie sprawozdawczości

-        Zaniechanie wykazania w sprawozdaniach jednostkowych Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2004 r. oraz I półrocze 2005 r. dochodów budżetowych z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, subwencji, dotacji, wpłaty ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń, z zakładu budżetowego oraz wpływów z opłaty produktowej. Łączna wartość dochodów nieobjętych sprawozdaniami jednostkowymi wynosiła: 29.798.035,32 zł w sprawozdaniu za 2004 r. oraz 15.583.689,66 zł w sprawozdaniu za I półrocze 2005 r. Dochody te wykazano w sprawozdaniach zbiorczych Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2004 i I półrocze 2005 r.

Powyższe było niezgodne z postanowieniami § 2 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 24, poz. 279 z późn. zm.) oraz z postanowieniami § 8 wymienionego rozporządzenia, zgodnie z którym sprawozdanie zbiorcze powinno być sporządzone na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki i jako organu.

Ponadto niewłaściwe wykazano w sprawozdaniu jednostkowym Urzędu oraz zbiorczym jednostki samorządu terytorialnego Rb–N o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 r.:

-           zaległości podatkowych w łącznej wysokości 6.243.307 zł,

-           należności z tytułu mandatów w wysokości 121.295 zł,

-           pożyczki udzielonej CKS Czeladź w wysokości 25.535 zł,

w wierszu „należności z tytułu dostaw towarów i usług”. Powyższe było niezgodne z postanowieniami § 19 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

 

Przyczyną nieprawidłowości było niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez inspektora oraz młodszego referenta Wydziału Finansowo-Budżetowego, którzy niewłaściwie sporządzili sprawozdania Rb-27S oraz Rb‑N.

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz p. Urszula Polak-Wałek – Skarbnik Miasta Czeladź i p. Marek Mrozowski – Burmistrz Miasta Czeladź, którzy podpisali sprawozdania.

                           Wniosek nr 8

     

Sporządzić korekty sprawozdań jednostkowych Urzędu Rb-27S za 2004 r. i za I  półrocze 2005 r. oraz sporządzić korekty sprawozdań jednostkowego i  zbiorczego Rb-N za 2004 r., stosownie do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 24, poz. 279 z późn. zm.) i  przekazać korektę sprawozdania zbiorczego Rb-N Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

W zakresie rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi

 -        Zaniechanie potrącenia z dotacji przedmiotowych dla Zakładu Inżynierii Komunalnej nadwyżek środków obrotowych za lata: 2001, 2002, 2004 oraz potrącenie w 2004 r. z dotacji nadwyżki środków obrotowych w wysokości niższej, niż wynikająca ze sprawozdania Rb-30 z wykonania planu finansowego ZIK za 2003 r. Zakład dokonał wpłat do budżetu nadwyżek środków obrotowych za lata 2001, 2002 w wysokościach: 360.958,84 zł – za 2001 r., 680.306,91 zł – za 2002 rok. W 2004 r. dokonano potrącenia z dotacji przedmiotowej dla Zakładu kwoty 79.750 zł, tytułem nadwyżki środków obrotowych za 2003 r. Suma dokonanych wpłat do budżetu oraz potrącenia z dotacji nadwyżek za lata 2001 – 2003, wynosiła 1.121.015,75 zł. Do dnia 24 października 2005 r. nie dokonano potrącenia z dotacji dla ZIK nadwyżki środków obrotowych za 2004 r. Z rocznych sprawozdań Rb-30 Zakładu Inżynierii Komunalnej za lata objęte kontrolą wynikały nadwyżki środków obrotowych netto w wysokościach:

418.938,19 zł - za 2001 rok,

582.177,93 zł - za 2002 rok,

483.474,64 zł - za 2003 rok,

286.665,69 zł - za 2004 rok,

tj. łącznie 1.771.256,45 zł.

Różnica między sumą nadwyżek środków obrotowych, wynikających ze sprawozdań a sumą dokonanych do budżetu wpłat i potrącenia nadwyżki z dotacji wynosi 650.240,70 zł.

Zaniechanie potrącenia z dotacji, przysługujących Zakładowi Inżynierii Komunalnej, nadwyżek środków obrotowych, stanowiących różnicę między wykonanym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku, było niezgodne z postanowieniami § 34 ust. 4 oraz § 36 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1333).

 

W okresie objętym kontrolą ZIK rozliczał się z budżetem nadwyżkami wykazywanymi w bilansach zakładu za poszczególne lata w poz. „Nadwyżka środków obrotowych”. Kwoty te nie były zgodne z nadwyżkami środków obrotowych wynikającymi ze składanych przez Zakład rocznych sprawozdań Rb-30.

W trakcie kontroli przeprowadzonej przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w Zakładzie Inżynierii Komunalnej w dniach 11 - 24 października 2005 r. stwierdzono m.in. nieprawidłowe wykazywanie danych w sprawozdaniach Rb-30 za lata 2001 – 2004 w poz. W050 „Zobowiązania i inne rozliczenia”, która wpływa na wyliczenie stanu środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego. Pomimo niezgodności między sprawozdaniem Rb-30 a bilansem Zakładu nie skorzystano z uprawnienia do kontrolowania merytorycznej prawidłowości składanych przez ZIK sprawozdań Rb-30, przysługującego jednostkom otrzymującym sprawozdania na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 24, poz. 279 z późn. zm.).

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą p. Ewa Lasoń – Kierownik Wydziału Finansowo -Budżetowego odpowiedzialna za kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem Gminy zakładów budżetowych oraz z tytułu nadzoru p. Urszula Polak-Wałek - Skarbnik Miasta Czeladź.

 Wniosek nr 9

Przeprowadzić merytoryczną kontrolę sprawozdań Rb-30 Zakładu Inżynierii Komunalnej za lata 2001 – 2004, stosownie do upoważnienia przysługującego jednostkom otrzymującym sprawozdania na podstawie § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426).

 

Wniosek nr 10

Wyegzekwować od Zakładu Inżynierii Komunalnej w Czeladzi korekty sprawozdań Rb-30 za lata 2001 – 2004, sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 z późn. zm.), sporządzić korekty sprawozdań Rb-30 w zakresie działalności ZIK i przekazać je Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Jeśli suma nadwyżek środków obrotowych Zakładu Inżynierii Komunalnej w Czeladzi za lata 2001 – 2004, wynikających ze skorygowanych sprawozdań Rb-30, przekroczy kwotę 1.121.015,75 zł (tj. sumę dokonanych wpłat/potrąceń nadwyżek Zakładu za lata 2001 – 2004), potrącić różnicę z dotacji przedmiotowych dla zakładu, stosownie do postanowień § 36 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1333) w związku z § 55 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 190).

 

Powyższe nieprawidłowości świadczyć mogą o braku właściwego nadzoru ze strony kierownictwa nad pracownikami jak też niedostatecznym merytorycznym przygotowaniu niektórych pracowników, w związku, z czym należy rozważyć możliwość zapewnienia stałego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy celem skutecznego, efektywnego wykonywania powierzonych obowiązków mając na uwadze standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych wprowadzone komunikatem Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2003 r. Nr 3, poz. 13). A ponadto wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do tych pracowników, którzy przyczynili się do powstania powyższych nieprawidłowości.

 

Stosownie do treści art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

             Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń w zakresie wymienionym w art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Zastrzeżenia można wnosić do Kolegium tutejszej Izby, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.